Formularz rekrutacyjny

  FORMULARZ REKRUTACYJNY / APPLICATION FORM

  DANE OSOBOWE KANDYDATA / CANDIDATE’S PERSONAL DATA  ADRES ZAMIESZKANIA / RESIDENTIAL ADDRESS  ADRES ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania) / REGISTERED ADDRESS (if different from residential)  DANE POPRZEDNIEGO PRZEDSZKOLA / INFORMATION ABOUT THE FORMER KINDERGARTEN  DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH / PERSONAL INFORMATION OF PARENTS OR LEGAL GUARDIANS

  MATKA / OPIEKUNKA / MOTHER


  ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / MOTHER’S ADDRESS  OJCIEC / OPIEKUN / FATHER


  ADRES ZAMIESZKANIA OJCA / FATHER’S ADDRESS  INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTYNUACJI EDUKACJI W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABRZU / INFORMATION ON APPLICATION TO INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL IN ZABRZE

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest Firma Edukacyjna Angmen Mariusz Drogokupiec będąca organem prowadzącym Międzynarodową Akademię Przedszkolaka w Zabrzu, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 41-800 Zabrze.
  2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650).
  3. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji              w przedszkolu.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
  9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
   email: biuro(@)akademiaprzedszkolaka.eu